KVKK Aydınlatma

ADMİER TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Admier Seyahat olarak, değerli müşterilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kişilerin kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları açıklamak ve bilgi vermek amacıyla tanzim edilmiştir. 

KVKK kapsamında Admier Seyahat “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.

    1. KİŞİSEL VERİ VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR?

6698 sayılı KVKK uyarınca Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

    2. KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIR?

Admier Seyahat, herhangi bir sebeple ilişki içinde olduğu kişilerin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal mercilerden temin edebilir. Toplanan kişisel veriler KVKK’ya uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilir. 

    3. KİŞİSEL VERİLER HANGİ AMAÇLARLA İŞLENİR?

Kişisel verileriniz kural olarak açık rıza göstermeniz suretiyle işlenmektedir. Ve fakat KVKK’nın 5.2. ve 6.3. maddeleri uyarınca, izin verilen istisnai hallerde açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir. 

Toplanan kişisel verileriniz, şirket tarafından yürütülen her türlü ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, şirket faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, finansman ve muhasebe işlemlerinin takibi, planlanması ve yürütülmesi, satış öncesi işlemler ve sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, şirket merkezi ve/veya ofislerinin güvenliğinin temini, şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenecektir.

    4. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILABİLİR?

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde bahsi geçen amaçlar doğrultusunda; kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza aktarılabilecektir. 

    5. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahiptir; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

    6. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU SÜRECİ NASILDIR? 

Kişisel veri sahiplerinin yukarıda sayılan haklarına ilişkin talepleri https://www.bilet.net internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Admier Turizm Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle (veya aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak [email protected] e-posta adresine) şirketimize iletmesi gerekmektedir. Veri sorumlusu olan Admier Seyahat başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.